محورهای کنفرانس

محورهای همایش

 

الف) مبانی، نظریه‌ها و الگوها:

1- مفاهیم، اصول و رویکردهای فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)

2- مبانی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناختی فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

3- ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

4- روش‌شناسی طراحی الگوی مطلوب فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

5- مطالعه تطبیقی فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) و سایر ادیان و مكاتب مدیریتی 

6- تدوین نظریه‌های فرماندهی و مدیریت مبتنی بر آموزه‌ها و سیره عملی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)

ب) فرماندهی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در جنگ (در ابعاد سخت، نیمه سخت و نرم):

1- سبک فرماندهی و رهبری نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

2- تبیین سیره عملی فرماندهی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در جنگ جمل 

3- تبیین سیره عملی فرماندهی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در جنگ صفین 

4- تبیین سیره عملی فرماندهی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در جنگ نهروان 

5- ویژگی‌ها و خصوصیات فرماندهان لشكری از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

6-الگوی مطلوب فرماندهی در نیروهای مسلح كشور مبتنی بر آموزه‌ها و سیره عملی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)

ج) مدیریت و حكمرانی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام):

1- سبك مدیریتی اداره كشور از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

2- مدیریت سیاسی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در دوران حكومت علوی 

3- مدیریت فرهنگی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در دوران حكومت علوی 

4- مدیریت اقتصادی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام ) در دوران حكومت علوی 

5- ویژگی‌ها و خصوصیات مدیران كشوری از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

6- الگوی مطلوب مدیریت كشور مبتنی بر آموزه‌ها و سیره عملی امام علی (علیه‌السلام)

د) سایر محورها:

1- معیارهای گزینش و انتصابات فرماندهان و مدیران در اندیشه و سیره‌ی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

2-آینده‌پژوهی و دیده‌بانی روندها و فرماندهی چالش امروز، طرحی برای فردا مبتنی بر دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

3- كاركردها و وظایف مدیریت (برنامه‌ریزی، سازماندهی، كنترل، هماهنگی، نظارت و...) در اندیشه و آرای امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

4- روش‌ها و نتایج نهادینه‌سازی آموزه‌های علوی در مشی فرماندهان و مدیران جامعه در سطح ملی و فراملی 

5- رابطه و تعامل مطلوب با زیردست و فرادست در نظام فرماندهی و مدیریت برآمده از آموزه‌ها و سیره عملی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)